04 februari 2015 - Het bedrijf

Vierde kwartaal en Jaarresultaten 2014

KPN sluit transformatiejaar 2014 af met wederom kwartaal met goede voortgang.

 • Sterke groei van het aantal klanten in Nederland in Kw4 2014
  • Goede toename vast-mobiele bundels Consumentenmarkt (+116.000) en multi play werkplekken Zakelijke Markt (+44.000)
  • Sterke groei aantal breedbandklanten (+41.000) en Interactieve TV klanten (+83.000)
  • >2 miljoen 4G klanten in Nederland
  • Hoog aantal nieuwe mobiele abonnees in Consumenten Mobiel (+57k) en Zakelijke Markt (+17k)
 • Aanhoudende druk op traditionele spraakdiensten en mobiele prijsniveaus in Zakelijke Markt
 • Vereenvoudigingsprogramma voor op schema, besparingsdoelstelling verhoogd naar >EUR 400m in 2016
 • Sterke verbetering in klanttevredenheid, NPS score in Nederland op hoogste niveau ooit
 • BASE Company heeft een 4G-dekking van >80% in België eind 2014
Keyfiguresjaar2014

Stabiliserende financiële resultaten

 • Omzet (geschoond) was in Kw4 2014 stabiel vergeleken met Kw4 2013. De groei van het aantal klanten en de positieve impact van een belastingteruggaaf (EUR 44 mln) compenseerden de aanhoudende krimp van de zakelijke markt. Exclusief de belastingteruggaaf, daalde de geschoonde omzet in Kw4 2014 met 2,1% op jaarbasis. Dit verhoudt zich tot een daling van de geschoonde omzet van -4,9% j-o-j in Kw3 2014
 • EBITDA (geschoond) daalde met 3,0% j-o-j in Kw4 2014. Investeringen in klantgroei en het uitfaseren van de handset lease werden deels gecompenseerd door een belastingteruggaaf (EUR 44 mln). Exclusief het effect van de belastingteruggaaf en de impact van het uitfaseren van handset lease daalde de geschoonde EBITDA met 8,3% j-o-j versus -12% j-o-j in Kw3 2014
 • Het netto resultaat in Kw4 2014 (EUR -37 mln) werd voornamelijk beïnvloed door hogere financiële kosten in verband met de terugkoop van obligaties (EUR 211 mln)
 • De investeringen in Kw4 reflecteerden fasering door het jaar heen. De investeringen in 2014 daalden met 13% door lagere klant gedreven investeringen (incl. uitfaseren van de handset lease) en het Vereenvoudigingsprogramma
 • De vrije kasstroom in Kw4 en in 2014 werd beïnvloed door eenmalige posten. Gecorrigeerd voor deze posten zou de vrije kasstroom over 2014 EUR 405 mln bedragen

CEO, Eelco Blok

“2014 was voor KPN een jaar van transformatie waarin we goede strategische voortgang hebben geboekt. Na de verkoop van E-Plus hebben we onze positie in Nederland verder versterkt door het resterende belang in de glasvezel joint-venture Reggefiber te kopen. Dankzij de investeringen die we hebben gedaan in onze klanten, producten en netwerken, groeien de klantenaantallen en is de klanttevredenheid in Nederland niet eerder zo hoog geweest. De Raad van Bestuur is nu compleet, inclusief twee nieuwe benoemingen. We blijven voortbouwen op onze solide fundamenten door een sterke klantfocus, verhoging van de netwerkcapaciteit en het verder uitvoeren van het Vereenvoudigingsprogramma.

We hebben in 2014 een aantal belangrijke stappen genomen om de schuldpositie en andere financiële verplichtingen te verlagen, waardoor onze financiële flexibiliteit aanzienlijk is verhoogd. Het aantrekkelijke 20,5% belang in Telefónica Deutschland zorgt voor additionele flexibiliteit en inkomsten door mogelijke dividendbetalingen.

Mede dankzij het uitstekende operationele momentum hebben we in 2014 stabiliserende financiële resultaten door de kwartalen heen gezien. Ook door de besparingen als gevolg van het Vereenvoudigingsprogramma verwachten we dat de geschoonde EBITDA aan het einde van het jaar zal zijn gestabiliseerd en dat de vrije kasstroom in 2015 zal groeien. Op deze basis vertrouwen wij erop ons dividend per aandeel te kunnen laten groeien.”

Vooruitzichten en uitkering aan aandeelhouders

2015

• Geschoonde EBITDA gestabiliseerd tegen eind 2015
• Investeringen < EUR 1,4 mrd
• Groeiende vrije kasstroom (excl. TEFD dividend) • Additionele kasstroom via mogelijk dividend uit 20,5% belang in Telefónica Deutschland

De vrije kasstroom werd in 2014 beïnvloed door een aantal grote eenmalige posten die voornamelijk gericht waren op het verlagen van toekomstige verplichtingen. Gecorrigeerd voor deze posten (in totaal EUR 574 mln) zou de vrije kasstroom in 2014 EUR 405 miljoen bedragen, wat het niveau vormt voor het vooruitzicht van een groeiende vrije kasstroom in 2015. De actieve belastinglatentie gerelateerd aan de verkoop van E-Plus leidt tot lagere belasting betalingen in Nederland in de komende jaren. Op de korte termijn zal de vrije kasstroom ondersteund worden door lagere rentebetalingen, deels tenietgedaan door een hogere verwachte betaling gerelateerd aan arbeidsplaatsreducties in 2015. Op de middellange termijn ziet KPN potentieel in het verder vergroten van de kasstroom door verbetering van de financiële resultaten, verdere kostenbesparingen gerelateerd aan het Vereenvoudigingsprogramma en mogelijkheden om de balans verder te optimaliseren gegeven de relatief hoge bruto schuld- en netto kaspositie van KPN.
Na de verkoop van E-Plus heeft KPN de dividendbetalingen hervat met een interim dividend over 2014 van EUR 0,02 per aandeel, voor een totaal van EUR 85 mln, dat op 13 oktober 2014 is uitbetaald. KPN is voornemens over 2014 een totaal dividend te betalen van EUR 0,07 per aandeel. KPN verwacht het finale dividend van EUR 0,05 per aandeel in april 2015 uit te keren. KPN verwacht een totaaldividend van EUR 0,08 per aandeel uit te keren over 2015. Het is de verwachting dat het dividend per aandeel in 2016 verder zal groeien.

Het 20,5% belang in Telefónica Deutschland wordt gezien als een financiële investering. KPN verwacht te kunnen profiteren van dividendbetalingen door Telefónica Deutschland en additionele financiële flexibiliteit.
KPN blijft gecommitteerd aan een ‘investment grade’ kredietprofiel en verwacht kasoverschotten in te zetten voor operationele en financiële flexibiliteit, (kleine) binnenlandse overnames en/of uitkeringen aan aandeelhouders.

Strategische voortgang

KPN boekte in 2014 goede strategische voortgang. Het aantal klanten binnen de belangrijkste diensten van Consumentenmarkt en Zakelijke Markt in Nederland steeg, gedreven door de hoge investeringen in netwerken, producten en klanten van de afgelopen jaren. In Consumentenmarkt wist KPN zijn leidende positie te versterken door sterke groei van het aantal breedbandklanten en een stabiliserende omzet uit mobiele diensten. De krimp van de totale zakelijke markt hield aan, omdat klanten hun productportfolio blijven rationaliseren en optimaliseren. Om effectief te blijven opereren in een uitdagende markt, heeft KPN in december een herstructurering aangekondigd van Zakelijke Markt om de klantfocus en klanttevredenheid te versterken. KPN zal in 2015 en daarna blijven voortbouwen op zijn sterke fundamenten door een sterke klantfocus via onderscheidende diensten, de verhoogde capaciteit van KPN’s toonaangevende netwerken, en de uitvoering van het Vereenvoudigingsprogramma.

Sterke klantfocus via onderscheidende diensten

KPN heeft in Nederland een unieke positie om te profiteren van de exponentiele groei in de vraag van klanten naar data dankzij zijn onderscheidende diensten, ondersteund door KPN’s hoogwaardige netwerken en infrastructuur. KPN kondigde in januari 2015 aan een vernieuwde interactieve TV Online app te introduceren waarmee consumenten altijd en overal tv kunnen kijken op smartphone of tablet, ook buitenshuis. Tegelijkertijd lanceerde KPN ook nieuwe mobiele abonnementen met grotere databundels die zorgeloos datagebruik mogelijk maken. KPN is in de Zakelijke Markt goed gepositioneerd om nieuwe omzet te genereren door in te spelen op de groei van de Nederlandse cloudmarkt.

Best-in-class netwerken

KPN bleef investeren in zijn toonaangevende vaste en mobiele netwerken. KPN was eind Kw1 2014 de eerste mobiele operator die landelijke 4G dekking wist te realiseren en KPN wist voor te blijven lopen op de concurrentie wat betreft netwerkkwaliteit. KPN zal zich in 2015 en daarna blijven richten op het verhogen van de capaciteit van het mobiele netwerk door het inzetten van 1800MHz en het stapelen van frequenties middels carrier aggregation. De upgrades van het kopernetwerk en de verdere uitrol van glasvezel resulteerden in 50% dekking van Nederlandse huishoudens met toegang tot snelheden van 100Mbps eind 2014. KPN verwacht dat de dekking van 100Mbps eind 2016 verhoogd zal zijn tot ongeveer 85%, gedreven door de combinatie van glasvezel tot aan de straatkast (VDSL FttC), de verdere uitrol van glasvezel en de upgrades van koper met technieken zoals vectoring.

Vereenvoudigingprogramma voor op schema, doelstellingen verhoogd

KPN heeft in 2014 goede voortgang geboekt met het Vereenvoudigingsprogramma en realiseerde besparingen van ongeveer EUR 140 mln j-o-j. KPN loopt daarmee voor op schema. KPN realiseerde een aanzienlijke vermindering van het aantal proposities in Consumentenmarkt en Zakelijke Markt. Hierdoor kunnen gedateerde-diensten uit gefaseerd worden en kan KPN de hardware in technische gebouwen met ongeveer 45% reduceren. Het Vereenvoudigingsprogramma resulteerde in een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen met ongeveer 700. Vereenvoudiging van de organisatie, producten en diensten heeft ook geleid tot verhoging van de klanttevredenheid. Dit blijkt uit NPS scores die nog niet eerder zo hoog waren als in het afgelopen jaar.

KPN zal zich in 2015 en daarna richten op het verder vereenvoudigen van processen en het rationaliseren van netwerken en IT. Naar aanleiding van de goede voorgang in 2014, heeft KPN de besparingsdoelstelling verhoogd van meer dan EUR 300 mln naar meer dan EUR 400 mln in 2016 ten opzichte van het kostenniveau in 2013. De in december aangekondigde additionele maatregelen voor de Zakelijke Markt met onder meer de reductie van 580 arbeidsplaatsen, hebben ertoe geleid dat het totaal aantal arbeidsplaatsen met 2.000-2.500 zal dalen in de periode van eind 2013 tot eind 2016.

BASE Company focus op groei mobiele data en vermindering van uitgaven

BASE Company bleef in België succesvol met zijn Challenger strategie, gericht op mobiele abonnementen en datagroei, ondersteund door een hoge netwerkkwaliteit gecombineerd met aantrekkelijke geprijsde proposities en de beste dienstverlening. Dataverbruik is in België relatief laag en de verwachte groei daarvan is een aantrekkelijke kans voor BASE Company, aangezien het beschikt over aantrekkelijk geprijsde proposities en een mobiel netwerk van hoge kwaliteit, met eind-2014 een 4G-dekking van meer dan 80%. BASE Company zal zich in 2015 en daarna richten op datagroei en vermindering van de uitgaven om de EBITDA marge te verbeteren richting de middellange termijn doelstelling van 25-30%. Investeringen zullen omlaag gaan gezien de hoge investeringen in het netwerk die in 2013 en 2014 zijn gedaan.

Hoofdpunten vierde kwartaal

Consumenten Thuis

KPN is in het vierde kwartaal doorgegaan met investeren in de groei van het aantal breedband en interactieve televisie abonnees. Een aantal commerciële initiatieven uit het derde kwartaal, waaronder nieuwe breedband proposities, gecombineerd met de upgrades van het kopernetwerk hebben gezorgd voor sterke operationele trends bij Consumenten Thuis. Het aantal breedbandklanten groeide in het vierde kwartaal met 41.000 en er kwamen 83.000 nieuwe interactieve televisie abonnees bij. Het aantal ‘triple play’ klanten steeg wederom. Inmiddels heeft 50% van de breedbandklanten een ‘triple play’ pakket, vergeleken met 44% in het vierde kwartaal van 2013. Het aantal klanten dat een combinatie van vaste en mobiele diensten afneemt, steeg sterk met 116.000 in het vierde kwartaal naar 485.000. Aan het eind van het vierde kwartaal had 17% van de breedbandklanten een combinatie van vaste en mobiele diensten. De sterke groei van deze vaste-mobiele bundels, gecombineerd met netwerkupgrades en kwaliteitsverbeteringen, heeft bijgedragen aan de groei van het aantal klanten en de stijging van de klantloyaliteit.

Consumenten Mobiel

KPN is in de mobiele markt goed gepositioneerd met een landelijk dekkend 4G netwerk, unieke vast-mobiele bundels en een toonaangevend familiepakket. Dit heeft ook in het vierde kwartaal van 2014 geleid tot een stijgende klantloyaliteit en een sterke groei van het aantal nieuwe mobiele klanten. In het kwartaal kwamen er 57.000 nieuwe mobiele abonnees bij. Groei in vast-mobiele bundels en 4G zorgden hier met name voor. Ook de klantloyaliteit steeg in het kwartaal bij alle merken, door focus op retentie van bestaande klanten, vast-mobiele bundels en een verbetering van de klanttevredenheid. Het aantal consumenten klanten met 4G is opnieuw sterk gegroeid naar 1.332.000, ten opzichte van het eind van het derde kwartaal toen 1.100.000 consumenten 4G hadden.

Zakelijke Markt

Ook in het vierde kwartaal waren de uitdagende marktomstandigheden van invloed op de financiële prestaties van het segment Zakelijke Markt. Er was opnieuw sprake van een krimpende zakelijke markt omdat klanten hun productportfolio blijven rationaliseren en optimaliseren. De daling van de traditionele diensten met hoge marge zette ook in het vierde kwartaal door, terwijl de vraag naar nieuwe diensten als Cloud en M2M stijgt. Zoals aangekondigd in december 2014 herstructureert KPN het onderdeel Zakelijke Markt, om te kunnen blijven voldoen aan de veranderende vraag van klanten.

Met de strategische initiatieven en investeringen in nieuwe diensten wordt al resultaat geboekt. Zakelijke Markt zag in het vierde kwartaal verdere groei van gebundelde diensten en 4G. Aan het eind van het vierde kwartaal hadden 733.000 zakelijke klanten 4G van KPN, vergeleken met 612.000 aan het eind van het derde kwartaal van 2014. Het aantal ‘multi play’ werkplekken steeg in het vierde kwartaal met 44.000 naar 301.000.

België

In het vierde kwartaal bleven de prijsniveaus in de Belgische mobiele markt relatief stabiel. Desondanks bleef de markt competitief met een sterke focus van de concurrentie op handset aanbiedingen. Dit had zijn weerslag op het aantal nieuwe abonnees van BASE Company dat met 3.000 steeg in het vierde kwartaal. Aan het eind van het vierde kwartaal had BASE Company een 4G dekking van meer dan 80% van de Belgische bevolking.

[1] Vrije kasstroom, voor de vooruitzichten, wordt gedefinieerd als kasstroom uit operationele activiteiten, plus opbrengsten uit de verkoop van vastgoed, minus kapitaalinvesteringen en exclusief potentieel dividend van Telefónica Deutschland. De eenmalige pensioenbetaling, betalingen gerelateerd aan het verkorten van betalingstermijnen leveranciers en andere grote eenmalige posten zijn uitgesloten van de vrije kasstroom over 2014 om het niveau voor het vooruitzicht van 2015 te definiëren..

[1] Onder voorbehoud van AVA goedkeuring.

Dit persbericht is een korte samenvatting van de Engelse versie die leidend is.

Het Engelstalige persbericht is beschikbaar op kpn.com/resuls