23 januari 2014 - Het bedrijf

Reactie KPN op boetebesluit ACM

KPN vindt de door ACM opgelegde boete in het kader van de aanbesteding Overheidstelecom 2010 (OT2010) veel te hoog.

De telecomaanbieder heeft tegen het boetebesluit dat ACM op 21 december 2011 heeft genomen, eerst bezwaar gemaakt bij ACM, en toen ACM dat bezwaar afwees per direct beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. De rechtbank heeft in oktober 2013 het boetebedrag enigszins verlaagd.

Ook tegen deze uitspraak is KPN in beroep gegaan bij het CBb. KPN vindt dat ACM noch de Rechtbank bij het vaststellen van hun besluiten en de hoogte van het boetebedrag voldoende rekening hebben gehouden met de enorme negatieve impact die deze zaak al voor KPN heeft gehad. ACM dwong KPN destijds de aanbesteding in te trekken, waardoor Tele2 de opdracht voor OT2010 kreeg ten koste van KPN. Het CBb heeft daarover reeds geoordeeld dat ACM dat niet had mogen doen. En ook de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de overheid de inschrijving van KPN ten onrechte terzijde heeft geschoven. Als gevolg van deze kwestie heeft KPN dus reeds in het verleden zowel financiële schade als ernstige reputatieschade geleden.

KPN verzet zich inhoudelijk tegen het boetebesluit van ACM. Het CBb heeft weliswaar bepaald dat KPN de non-discriminatieverplichting in de Telecomwet heeft overtreden, maar naar de mening van KPN rechtvaardigt dat niet een dergelijke hoge boete, omdat de norm waarop deze overtreding is gebaseerd op voorhand niet duidelijk was. De bewuste norm is pas na de overtreding door ACM en de rechter ingevuld. Aanvankelijk schreef de norm namelijk niet voor dat het informeren van Wholesale afnemers steeds “gelijktijdig” en “op dezelfde wijze” moet geschieden. Dit is wel de uitleg waarop de vastgestelde overtreding is gebaseerd.

Ook zou KPN volgens ACM niet aan de transparantieverplichting in de Telecomwet hebben voldaan omdat externe afnemers niet tijdig over de volledige voorwaarden van een kortingsactie waren geïnformeerd. Maar volgens KPN is de bewuste kortingsactie wel tijdig en volledig aangekondigd en is daarmee voldaan aan de transparantieverplichting. Al deze factoren dragen eraan bij dat de hoogte van de opgelegde boete in de ogen van KPN excessief is.