2 4 8 Header 2
Mobiele telefonie en gezondheid

Altijd binnen de norm

Nieuwe technieken brengen nieuwe vragen met zich mee. Bijvoorbeeld over de gevolgen van de introductie van 5G voor onze gezondheid. Vergelijkbare zorgen waren er ook bij de introductie van 3G (toen ook wel aangeduid als UMTS).

Al geruime tijd wordt naar mogelijke effecten van straling door elektronische communicatie (onafhankelijk en ook internationaal) onderzoek gedaan. KPN stelt net als andere partijen data beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Tot op heden is niet vastgesteld dat deze straling (oftewel blootstelling aan elektromagnetische velden) negatieve effecten heeft op de gezondheid van mensen en dieren.

Zendmasten en antennes

Om mobiel bellen en internetten te kunnen aanbieden, heeft KPN een landelijk dekkend mobiel netwerk van zendmasten en antennes (2G/3G/4G). Het signaal tussen de zendmast en de mobiele telefoon gaat door de lucht via radiogolven, die bestaan uit een elektromagnetisch veld. Hiervoor maakt KPN gebruik van vergunningen en frequenties die zijn verstrekt door de Nederlandse overheid.

Altijd ruim binnen de norm

Mobiele aanbieders, waaronder KPN, hebben samen met de overheid afspraken gemaakt over maximale stralingsniveaus . De basis van die zogenaamde blootstellingslimieten is vastgesteld door een internationale groep van onafhankelijke wetenschappers, verenigd in de ‘International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)’. Deze normen zijn in maart 2020 herzien en baseren zich op de meest recente inzichten uit de wetenschap. KPN blijft altijd ruim binnen die stralingslimieten. De overheid controleert dit ook continue. De toezichthouder Agentschap Telecom publiceert alle zogeheten ‘EMV’ metingen online.

Effect mobiele telefoons, wifi en antennes op gezondheid

Sommige mensen maken zich zorgen over het effect van mobiele telefoons, wifi en antennes op hun gezondheid. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Nederlandse Kabinet is er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat radiogolven ten behoeve van mobiele telefonie en wifi-netwerken een negatief effect op de gezondheid hebben. Tegelijkertijd blijven mobiele technologie en het onderzoek naar de effecten daarvan in ontwikkeling. KPN volgt deze ontwikkelingen en vindt het belangrijk dat het Nederlandse publiek goed wordt voorgelicht.

2 4 8 Image

De nieuwe generatie 5G

5G, de nieuwe generatie mobiele netwerken die zich in Nederland vanaf 2020 zal gaan aandienen, is niet wezenlijk anders dan wat nu al in gebruik is. De blootstellingslimieten die eerder golden voor bijvoorbeeld 3G en 4G gelden ook voor 5G. KPN zal zich hier uiteraard strikt aan houden. Het Agentschap Telecom meet regelmatig de veldsterkte van de antennes van KPN, en heeft recent ook op een aantal 5G-testlocaties meerdere veldsterktemetingen uitgevoerd bij 5G-antennes van KPN. De gemeten veldsterkte lag een factor 10 onder de Europese blootstellingslimieten.

Blootstelling beperken

Voor wie toch blootstelling aan straling nog verder wil beperken, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie enkele suggesties gedaan. Deze tips gaan vooral uit van een ander gebruik van de mobiele telefoon: handsfree bellen, het beperken van het aantal en de duur van mobiele gesprekken, en het mobieltje gebruiken in gebieden met goed bereik. Meer antennes betekent niet automatisch meer straling, want telefoons hoeven ‘minder hard te werken’ als een antenne in de buurt staat, en dit verlaagt de blootstelling aan straling/ radiogolven.

Meer informatie

Meer informatie over elektromagnetische velden (EMV) en mogelijke gezondheidsrisico’s is beschikbaar via één van onderstaande instanties.

De Gezondheidsraad

Deze organisatie adviseert de overheid als onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan op het gebied van volksgezondheid en gezondheids(zorg)onderzoek, onder meer over EMV en gezondheid.

Naar de website


Kennisplatform Elektromagnetische Velden

Het platform verzamelt kennis over elektromagnetische velden om wetenschappelijke informatie over het onderwerp beschikbaar te maken. In het Kennisplatform EMV werken samen: RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom, ZonMw en Milieu Centraal.

Naar de websiteAgentschap Telecom

Onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en maakt (inter-)nationale afspraken over het gebruik van frequenties. Ook houdt de instantie toezicht op de naleving van deze afspraken door telecomaanbieders.

Naar de websiteAntennebureau

Het Antennebureau is het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid over antennes voor draadloze en mobiele communicatie. Het Antennebureau verstrekt o.a. informatie over antennes, wetgeving en gezondheid. Daarnaast publiceert het Antennebureau alle meetonderzoeken in Nederland. De rapporten zijn eenvoudig in te zien via een interactieve kaart.

Naar de website

Midden in de samenleving

Zo verbinden we Nederland