26
februari
2014
|
08:00
Europe/Amsterdam

KPN vraagt de rechter duidelijkheid over verstrekking van persoonsgegevens

Samenvatting

KPN wil in het belang van de privacy van zijn medewerkers en klanten graag duidelijkheid van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over de plicht tot het verstrekken van persoonsgegevens bij informatieverzoeken.

KPN heeft ACM diverse malen gevraagd waarom de toezichthouder persoonsgegevens van medewerkers- en/of klantgegevens opvraagt, ook wanneer daar in het kader van een onderzoek, naar mening van KPN, geen direct belang bestaat. Tot op heden heeft ACM het telecombedrijf deze verduidelijking niet gegeven. Toch heeft ACM KPN nu twee lasten onder dwangsom opgelegd om het bedrijf alsnog te dwingen persoonsgegevens bekend te maken.

KPN werkt altijd mee aan informatieverzoeken van de toezichthouder. De wet stelt echter grenzen aan de bevoegdheden van ACM om informatie op te vragen. Ter bescherming van de privacy van de medewerkers alsmede zijn klanten vindt KPN dat het niet in alle gevallen persoonsgegevens hoeft te verstrekken, zeker als de toezichthouder deze niet nodig heeft voor de uitoefening van haar specifieke taak. Achtergrond van het standpunt van KPN is dat er een reëel risico bestaat dat deze persoonsgegevens via Wob-verzoeken of gerechtelijke procedures openbaar worden, ook al zijn deze personen zelf geen onderwerp van het onderzoek en is er geen sprake van een overtreding van wetgeving.

In een tweetal specifieke gevallen heeft KPN besloten de persoonsgegevens in door ACM opgevraagde documenten te anonimiseren of om hier enkel inzage in te geven, zonder dat de gegevens schriftelijk worden verstrekt. In deze gevallen is het verstrekken van persoonsgegevens volgens KPN niet relevant voor de taakuitoefening door ACM en moet dus het belang van de privacybescherming van medewerkers en klanten zwaarder wegen. Uiteraard werkt KPN, ook in deze twee gevallen, verder inhoudelijk mee aan de informatieverzoeken. Daarmee is volgens KPN aan de informatieplicht voldaan.

Voor KPN, dat de verantwoordelijkheid heeft over miljoenen persoonsgegevens van klanten, gaat het hier om een principiële aangelegenheid. Nu heeft de toezichthouder echter besloten KPN in beide gevallen een last onder dwangsom op te leggen om het bedrijf te dwingen alsnog de persoonsgegevens bekend te maken.

KPN heeft daarom de voorzieningenrechter (CBb) gevraagd om deze lasten onder dwangsom te schorsen, zodat de zaak vervolgens inhoudelijk aan de rechter kan worden voorgelegd. KPN wil daarmee uitsluitsel krijgen over het kader waarbinnen persoonsgegevens aan toezichthouders verstrekt moeten worden.